Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

17:41, 15/06/2023

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn huyện Ea Kar năm 2022 và năm 2023 là trên 90 tỷ đồng, trong đó, vốn sự nghiệp trên 33,8 tỷ đồng, vốn đầu tư 56,2 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 5/2023, huyện đã thực hiện giải ngân trên 11,54 tỷ đồng (đạt 12,8% tổng kinh phí). Nguồn vốn giải ngân đạt thấp là do đến ngày 25/5/2023 UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 1003/QĐ-UBND về việc giao kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023; việc triển khai chương trình gặp nhiều khó khăn do các văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ; cơ quan chủ trì cấp huyện còn lúng túng trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện.

gfgd
Xã vùng III Cư Bông (huyện Ea Kar) được đầu tư các nguồn vốn để làm đường giao thông nông thôn.

Thời gian tới, huyện Ea Kar tập trung giải ngân dứt điểm nguồn vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2023 và 100% nguồn vốn thuộc chương trình trong năm 2023; chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã được đầu tư chương trình tiến hành các thủ tục triển khai thực hiện các dự án thành phần theo đúng hướng dẫn; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 28/01/2022 của HĐND huyện Ea Kar về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&NM trên địa bàn huyện Ea Kar giai đoạn 2021 - 2025.

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ cơ sở, người uy tín trong đồng bào DTTS; tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong việc vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào hăng hái phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa; làm tốt công tác nắm tình hình cơ sở, vấn đề bức xúc và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc