Multimedia Đọc Báo in
08:23, 26/09/2022
Sau hơn 4 năm (2018 - 2022) triển khai Đề án sắp xếp tổ chức lại mạng lưới giáo dục, toàn huyện Lắk mới sáp nhập được 1/5 trường (đạt 20% kế hoạch). Chặng đường thực hiện nhiệm vụ này còn dài và cần điều chỉnh một số nội dung phù hợp với thực tế.