Multimedia Đọc Báo in
08:18, 19/09/2022
Để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực nông thôn, thời gian qua, huyện Ea Kar đã huy động, lồng ghép nguồn lực triển khai Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả",