Multimedia Đọc Báo in
16:11, 18/10/2021
Ngày 23-11-2015, Quốc hội thông qua Luật Thống kê, ban hành kèm theo là phụ lục "Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia" (sau đây gọi là Danh mục) gồm 20 lĩnh vực với 186 chỉ tiêu. Sau 5 năm thực hiện, bên cạnh những đóng góp tích cực đối với sự phát triển đất nước, danh mục này đã bộc lộ một số bất cập so với thực tiễn…
Mưa lũ gây thiệt hại ở nhiều nơi
Mưa lớn ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua khiến nước lên nhanh làm nhiều nhà dân bị ngập, tài sản bị hư hại; nhiều diện tích cây trồng, lúa, hoa màu và vật nuôi bị ngập úng, cuốn trôi.