Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa X:

Thông qua Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

11:13, 14/11/2023

Sáng 14/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười một nhằm xem xét, quyết định các nội dung quan trọng.

Tham dự kỳ họp có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và thông qua 6 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao, gồm: Nghị quyết ban hành quy định về một số chế độ và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch năm 2023; Nghị quyết cắt giảm dự án trong danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kế hoạch 2023; Nghị quyết về việc thông qua Hồ sơ trình phê duyệt và các nội dung chủ yếu của Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.

Các Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, cấp thiết, phục vụ công tác điều hành, quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh trước mắt và lâu dài theo quy định của pháp luật và hỗ trợ chế độ, điều kiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, tăng cường vai trò người đại biểu nhân dân, nhất là cấp cơ sở.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, vì vậy đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế, tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nỗ lực cao nhất để đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 56 của HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu bế mạc kỳ họp.
Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu bế mạc kỳ họp.

Đối với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức công bố theo quy định nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung quy hoạch đến các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân biết, đồng thuận và thực hiện hiệu quả, đồng bộ, tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.

Đối với các Nghị quyết liên quan đến đầu tư công và Chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khẩn trương triển khai để bảo đảm giải ngân vốn đầu tư đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; đồng thời bố trí đủ nguồn kinh phí để thực hiện nghị quyết liên quan đến chế độ, điều kiện hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp…

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi bằng nhiều phương tiện, hình thức để các cấp, ngành, cán bộ, công chức và nhân dân tiếp cận, theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác khảo sát, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc