Multimedia Đọc Báo in
09:22, 16/08/2022
Trong các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), Đảng luôn nhấn mạnh đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điều quan trọng hơn cả là việc học Bác đừng theo kiểu rập khuôn, máy móc mà phải trở thành tự giác, thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.