Multimedia Đọc Báo in
19:25, 15/07/2024
Chiều 15/7, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Nhà xuất bản Lý luận chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị xuất bản sách lý luận chính trị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác 35 (thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”).