Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên: Nhận rõ điểm yếu để "xây" và "sửa"

07:54, 16/03/2022

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặc biệt coi trọng và nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Thẳng thắn nhận diện khuyết điểm

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhận định, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ XII đã được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chưa nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, từ tháng 6/2019 đến nay, có 32.129 đảng viên thuộc diện rà soát, sàng lọc, trong đó có 13.567 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng thông qua hình thức khai trừ hoặc xóa tên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ xã Hòa Phong (huyện Krông Bông).

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng còn hạn chế. Cơ chế kiểm soát quyền lực, chế tài xử lý vi phạm chưa cụ thể, hiệu quả thực thi thấp. Toàn Đảng hiện có 51.900 tổ chức cơ sở đảng, với trên 5,24 triệu đảng viên. Tuy số lượng tổ chức cơ sở đảng nhiều, phủ khắp từ cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp xã, lực lượng vũ trang... nhưng ở một số nơi còn lúng túng, thiếu kiên quyết trong việc kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn thấp, nhất là việc tổ chức thực hiện nghị quyết và khả năng phát hiện, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi vẫn còn hình thức, sinh hoạt chuyên đề chưa được coi trọng, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu. Kết nạp đảng viên một số nơi còn chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng.

Tăng cường xây dựng và sàng lọc                                                                           

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đưa ra phương hướng: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

Cấp ủy Chi bộ buôn Ju (xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) tìm hiểu việc thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn.

Theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội, nhiệm vụ quan trọng trước tiên là cần phải rà soát, kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở xã, phường, thị trấn. Cấp ủy các cấp đổi mới cách ra nghị quyết theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ triển khai thành chương trình hành động cụ thể. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy.

 
“Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong năm 2022, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng và các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung tham mưu, triển khai, thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ; kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cấp cơ sở; thường xuyên rà soát, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách” .
 
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng của cơ quan, đơn vị; cơ bản thực hiện mô hình “bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND”; “bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND” ở những nơi đủ điều kiện; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận. Vì vậy, cần tăng cường đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm, vừa có kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cơ quan đảng, vừa có năng lực điều hành cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Việc đánh giá, kết luận trong kiểm tra phải đúng mức, công tâm, kỷ luật nghiêm minh những đảng viên, tổ chức vi phạm, tạo điều kiện cho đảng viên sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, sai lầm.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng kết nạp đảng viên; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


Thanh niên Đắk Lắk sẵn sàng lên đường tòng quân
Ngày 8/2 (nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), gần 3.000 thanh niên ưu tú trong toàn tỉnh sẽ nô nức lên đường tòng quân; trong đó, có hơn 2.500 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 466 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.