Multimedia Đọc Báo in

Những mùa Xuân có Đảng

22:52, 31/01/2022

Từ mùa Xuân Canh Ngọ 1930, Đảng ta ra đời đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc. Trong quá trình trưởng thành, Đảng vững vàng lãnh đạo đất nước, nhân dân vượt qua muôn vàn gian nan, thách thức, giành được những thắng lợi vĩ đại: độc lập, tự do cho Tổ quốc và ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Vững vàng cơ đồ trên từng chặng đường đổi mới

Kể từ Đại hội VI (tháng 12/1986), Đảng ta đã khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đến nay, qua hơn 35 năm trên từng chặng đường đổi mới, sức mạnh tổng hợp của quốc gia - dân tộc Việt Nam không ngừng được nâng cao, thế và lực của đất nước được nâng lên một tầm cao mới.

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay đã được minh chứng qua thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam; qua thành tựu có được từ những hành trình xây dựng, kiến thiết, đổi mới toàn diện đất nước, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, trở thành bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong hơn 90 năm tôi luyện và trưởng thành. 

Ngã Sáu Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hoàng Gia

Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

 

“Suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho đất nước; bằng sự nêu gương, hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng một tổ chức đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, vững chắc; bằng mối liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ. Thực tế từ ngày có Đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và nhờ thế chúng ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20”

 
 Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Đại hội của bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của toàn dân tộc, cả nước đã vững vàng bước qua những khó khăn của năm 2021 đầy thách thức. Đảng đã huy động nguồn lực sức mạnh từ sự đồng lòng, đoàn kết toàn dân, cả hệ thống chính trị để thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả nền tảng khởi đầu của một nhiệm kỳ đầy khó khăn, thách thức cho thấy quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của toàn dân tộc trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc mà Đại hội XIII của Đảng đã khơi dậy trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đó là nguồn lực nội sinh, năng lượng tiềm tàng tạo thành sức mạnh vĩ đại của dân tộc trong thời kỳ mới với mục tiêu đến giữa thế kỷ 21 trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đổi mới sáng tạo. 

Khát vọng đó bắt nguồn từ niềm tin vững chắc vào cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; vào bản lĩnh và những kinh nghiệm dày dạn mà Đảng, nhân dân ta đã kiểm nghiệm, đúc kết trong thực tiễn lao động, sáng tạo và truyền thống của dân tộc trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước. 

Đảng luôn tự soi, tự sửa, không ngừng đổi mới

Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII ngày 7/10/2021 đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Có thể thấy, kể từ Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, Đảng đã nhận diện rõ những nguy cơ, không ngần ngại, không né tránh, dũng cảm tự phê bình, tự chỉ ra những yếu kém, bất cập của mình, nhất là những suy thoái nghiêm trọng, phổ biến đang diễn ra trong Đảng. Đến Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Đảng đã thẳng thắn chỉ ra một cách hệ thống 27 biểu hiện cụ thể của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tiến hành một cuộc “tầm soát”, “thanh lọc” đội ngũ, chỉnh đốn lại tổ chức ở quy mô lớn, từ Trung ương tới cơ sở. 

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII không chỉ định dạng mà còn định lượng được cả diện mạo lẫn bản chất của “giặc nội xâm” đã tạo bước đột phá, lan tỏa làn sóng “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” rộng khắp trong Đảng, thực sự ngấm vào thực tiễn, tạo nên diện mạo mới về tư tưởng, chính trị, văn hóa, đạo đức trong Đảng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến tích cực, rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đường phố Buôn Ma Thuột rực rỡ cờ hoa trong ngày hội non sông của dân tộc. Ảnh: Hoàng Gia

Kế thừa, tiếp nối quan điểm từ những hội nghị Trung ương trước đây, trên tinh thần của Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII tiếp tục gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị. Đây là bước tiến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng trong việc không ngừng tự soi, tự sửa và không ngừng đổi mới. Như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào ngày 9/12/2021: “Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo đức, là văn minh”; chúng ta phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn…”. 

Ngọc Khuê

 


Ý kiến bạn đọc