Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Pắc: Quán triệt các văn bản của Trung ương và địa phương

15:23, 23/04/2024

Sáng 23/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy đợt I/2024.

Hội nghị được tổ chức trong hai ngày (23 và 24/4) tại điểm cầu chính là Hội trường Huyện ủy và 18 điểm cầu trực tuyến tại các tổ chức đảng trực thuộc.

Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến phát biểu khai mạc hội nghị.
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, hơn 1.300 cán bộ, đảng viên sẽ học tập các văn bản của Trung ương, gồm: Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quy định số 138-QĐ/TW, ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới…

Cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị tại Hội trường Huyện ủy.
Cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị tại Hội trường Huyện ủy.

Hội nghị triển khai quán triệt các văn bản của tỉnh: Chương trình số 56-CTr/TU ngày 4/4/2024 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chương trình số 46-CTr/TU, ngày 16/1/2024 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Kế hoạch số 167-KH/TU, ngày 4/7/2023 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

BTV Huyện ủy Krông Pắc cũng triển khai các văn bản của Huyện ủy, gồm: Chương trình số 90-CTr/HU, ngày 5/4/2024 của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 19/2/2024 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; nội dung chuyên đề năm 2024 của huyện Krông Pắc “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Krông Pắc trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị”; Kế hoạch số 399-KH/HU, ngày 5/4/2024 của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Chương trình số 54-CTr/TU, ngày 28/2/2024 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến yêu cầu cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, nghiên cứu để nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy.

Trên cơ sở đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và cụ thể hóa bằng các giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nội dung các văn bản đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện kịp thời, đảm bảo theo tinh thần định hướng chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy.

Đinh Nga

 


Ý kiến bạn đọc