Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

16:51, 23/02/2024

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa ban hành Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 19/2/2024 thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Chương trình đặt ra mục tiêu là quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết số 43- NQ/TW đến các cấp, các ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị đế có nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hiện thực hoá khát vọng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết; đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong triển khai và tổ chức thực hiện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê trao quà tặng các hộ gia đình ở thị trấn MDrắk nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Ảnh minh họa
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê trao quà tặng các hộ gia đình ở thị trấn M'Drắk nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Ảnh minh họa.

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc, trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên; thực hiện thành công Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 18/4/2023 về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, góp phần đưa đất nước trở nên phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển quê hương, đất nước; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết trong Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trong phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển tỉnh nhà…

Xem chi tiết Chương trình số 51-CTr/TU, tại đây

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc