Multimedia Đọc Báo in
(Video) Kết quả nổi bật của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023
21:43, 08/01/2024

Năm 2023, năm bản lề toàn ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; năm thứ 2 thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021.


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.