Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

16:54, 25/10/2023

Ngày 24/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 182-KH/TU thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tiến hành sơ kết, tổng kết nghị quyết, chủ trương của Đảng về tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là mô hình tổ chức của các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, mô hình hệ thống chính trị xấp xã; mô hình thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; việc thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý; cơ chế bảo đảm dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện...

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; sắp xếp các phòng, đơn vị không bảo đảm số lượng biên chế, người làm việc tối thiểu theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ; nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa dịch vụ công theo quy định.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Ảnh minh họa: Lê Thành.

 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước; triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo quy định; thực hiện tinh giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2022 - 2026. Tiếp tục phân cấp, phân quyền hợp lý giữa cấp trên với cấp dưới; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý; điều chỉnh hợp lý chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; thực hiện tốt cơ chế, chính sách đối với người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp rà soát, đánh giá việc thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị cấp huyện, qua đó kiến nghị, đề xuất tiếp tục hoặc dừng thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/12/2023. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình với lộ trình cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; tăng cường giám sát việc thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở…

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc