Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Pắc:

Học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Đảng đợt I năm 2022

14:20, 10/06/2022

Ngày 10/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy đợt 1 năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe lãnh đạo Huyện ủy và các ban xây dựng Đảng của huyện quán triệt các văn bản của Trung ương, gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 7/10/2021 Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt Kết luận Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “kinh tế - xã hội năm 2021-2022”; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 3/12/2021 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy”;

Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cở sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống”; Quy định số 48-QĐ/TW, ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cở sở trong doanh nghiệp Nhà nước”; Quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư về “Lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028”…

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng đã quán triệt các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy Krông Pắc, như: Kế hoạch số 119-KH/HU, ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch 72-KH/TU, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác mở rộng vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk;

Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 24/12/2021 của Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Chương trình số 09-NQ/TU, ngày 24/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển mạng lưới giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Kết luận số 467-KL/TU, ngày 22/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 17/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác trồng rừng, trồng cây xanh và quản lý, bảo vệ rừng”…

Đồng chí Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pắc phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pắc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pắc đề nghị các đại biểu tập trung học tập, quán triệt các nội dung một cách nghiêm túc, đầy đủ; đội ngũ báo cáo viên chú ý đến việc tuyên truyền, phổ biến về những điểm mới, nội dung cốt lõi của các văn bản và cách thức tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thuộc địa phương, cơ quan, đơn vị mình bằng cách lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức thiết thực, phù hợp, linh hoạt và hiệu quả…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.