Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ thị xã Buôn Hồ: Sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”

15:04, 13/05/2022

Sáng 13/5,  Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường xây dựng thị xã giàu đẹp, văn minh, bản sắc”. Bí thư Thị ủy Nguyễn Thị Thu Nguyệt chủ trì hội nghị.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Nguyễn Văn Út, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy khẳng định: Đây là hội nghị sinh hoạt chuyên đề có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu từ thị xã đến cơ sở trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác.

Trên cơ sở “tự soi, tự sửa”, cấp ủy các cấp có những giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, huy động các nguồn lực, sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng thị xã Buôn Hồ giàu đẹp, văn minh, bản sắc, trở thành đô thị loại III vào năm 2025.

Các đại  biểu tham dự hội nghi
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các tham luận “tự soi, tự sửa” tập trung vào những nội dung: “Tự soi, tự sửa” trong việc vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; “Tự soi, tự sửa” trong việc khai thác, huy động và sử dụng các nguồn lực, khơi dậy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương phục vụ cho công cuộc xây dựng thị xã; “Tự soi, tự sửa” công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng thị xã Buôn Hồ văn minh, bản sắc; “Tự soi, tự sửa” vai trò, trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu tham gia thảo luận
Đại biểu tham gia thảo luận.

Kết luận hội nghị sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Nguyễn Thị Thu Nguyệt nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, xây dựng thị xã Buôn Hồ giàu đẹp, văn minh, bản sắc là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân trện địa bàn thị xã. Ban Thường vụ Thị ủy ghi nhận và tiếp thu những trao đổi hết sức tâm huyết của các đại biểu về đóng góp ý kiến xây dựng thị xã Buôn Hồ.

Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Nguyễn Thị Thu Nguyệt phát biểu kết luận
Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Nguyễn Thị Thu Nguyệt phát biểu kết luận hội nghị.

Để xây dựng thị xã Buôn Hồ trở thành đô thị loại III vào năm 2025, Bí thư Thị ủy Nguyễn Thị Thu Nguyệt cũng đề nghị cấp ủy các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, UBND thị xã tham mưu cho Thị ủy kế hoạch khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương. Các tổ chức cơ sở đảng căn cứ vào thực tế của đơn vị, địa phương đưa ra các nội dung tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề phù hợp, tạo sức lan tỏa trong toàn đảng bộ, khơi dậy nguồn lực sức mạnh của toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng, phát triển thị xã Buôn Hồ trong thời gian tới.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc