Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

14:05, 23/08/2022

Ngày 22/8, UBND tỉnh đã có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em (XHTE) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH ngày 17/8/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, XHTE, để tăng cường phòng, chống bạo lực, XHTE, giảm tối đa các tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em, UBND tỉnh giao các sở ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống bạo lực, XHTE.

Cụ thể: tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống XHTE; Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 7/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, XHTE giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 2257/KH-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, XHTE giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

th
Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội (ảnh minh họa).

Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo ba cấp độ; ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại; giao trách nhiệm cho tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em các cấp, nhất là ban bảo vệ trẻ em, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã tham gia nắm bắt tình hình về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, nhất là trẻ em sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, ly thân, cha mẹ đi làm ăn xa hoặc có người liên quan đến tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn trong gia đình; hướng dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà trường và trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, XHTE, đặc biệt là phòng ngừa tình trạng cha, mẹ, người thân, người chăm sóc trẻ em xâm hại tính mạng, sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, XHTE.

 Thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, XHTE và can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, XHTE tại địa phương.

Giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ việc bạo lực, XHTE; tham mưu, xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, XHTE hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, XHTE.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc