Multimedia Đọc Báo in

Từ 1/1/2022 thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp xã hội

09:17, 19/12/2021

Từ ngày 1/1/2022, lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp hàng tháng của người hưởng lương hưu thấp, người về hưu trước năm 1995 sẽ được tăng thêm 7,4%.

Cụ thể, theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022 thực hiện điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với các đối tượng nói trên. Đồng thời, từ ngày 1/1/2022, người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 sẽ được điều chỉnh đạt 2,5 triệu đồng/tháng; người hưởng thấp hơn 2,3 triệu đồng/tháng được tăng thêm 200.000 đồng/tháng, người hưởng từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng/tháng được điều chỉnh đủ 2,5 triệu đồng.

Người dân đến giao dịch tại BHXH huyện Ea Kar.
Người dân đến giao dịch tại BHXH huyện Ea Kar.

Các nhóm đối tượng được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn (quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP 22/10/2009 của Chính phủ) và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ; công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước và Quỹ bảo hiểm xã hội.

Kim Hoàng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hội vật xã Vụ Bổn - lưu giữ nét văn hóa độc đáo
Cứ vào dịp Rằm tháng Giêng hằng năm, tại xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc) lại diễn ra giải vật truyền thống, thu hút nhiều đô vật từ khắp nơi đến tranh tài. Đây là hoạt động thể thao, văn hóa đặc sắc của những người con Bắc Giang đã mang vào vùng đất cao nguyên này.