Multimedia Đọc Báo in

Phấn đấu Chỉ số PAR Index và Chỉ số SIPAS tăng 5-7 bậc trong năm 2021

17:13, 08/09/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 8370/KH-UBND về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh phấn đấu năm 2021, Chỉ số CCHC (PAR Index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) tăng 5-7 bậc so với năm 2020; tiếp tục duy trì các chỉ số, chỉ số thành phần đạt kết quả cao; nâng cao các chỉ số, chỉ số thành phần chưa có sự cải thiện, đạt điểm thấp của Chỉ số PAR Index.

Đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao Chỉ số SIPAS; trong đó trọng tâm là nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC; Nâng cao chất lượng công tác cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính, chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân, doanh nghiệp; Tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh. (Ảnh minh họa)
Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh. (Ảnh minh họa)

Trong đó tập trung triển khai có hiệu quả, toàn diện các chương trình, kế hoạch CCHC và các kế hoạch chuyên đề đảm bảo chất lượng, hoàn thành 100% kế hoạch và theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản, góp phần nâng cao tính đồng bộ, thống nhất, hợp lý, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức các cơ quan, đơn vị; thực hiện đầy đủ các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ và thực thi nhiệm vụ; nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4; phấn đấu thu hút đầu tư của tỉnh cao hơn năm 2020 và tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng từ 20% trở lên so với năm 2020...

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện cải thiệu đối với từng nội dung có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xác định; giải trình và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả khảo sát của PAR Index, SIPAS năm 2021 tại cơ quan, đơn vị, địa phương…

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.