Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2024

18:27, 27/02/2024

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 613/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Mục tiêu nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác CCHC năm 2024 của tỉnh; tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Tăng cường sự ủng hộ, tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC).

Đoàn Thanh niên xã Ea Ning (huyện Cư Kuin) tuyên truyền về chuyển đối số cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.
Đoàn Thanh niên xã Ea Ning (huyện Cư Kuin) tuyên truyền về chuyển đối số cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Đồng thời, quán triệt, bám sát trọng tâm xuyên suốt chủ đề CCHC trong năm 2024: “Tập trung nguồn lực thực hiện CCHC nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”; tuyên truyền việc thực hiện 12 chỉ tiêu của Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh năm 2024.

Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC tại địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2024 tập trung vào những nội dung trọng tâm: Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 3478/QĐ-UBND, ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ của Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

Cùng với đó, tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC; việc chỉ đạo, điều hành CCHC; thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số…

Kế hoạch cũng nêu rõ các hoạt động tuyên truyền CCHC trọng điểm gồm: Công khai đầy đủ các quy định, TTHC, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan hành chính Nhà nước; tuyên truyền chủ đề CCHC năm 2024 và các chuyên mục, chuyên trang về CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, tờ gấp về CCHC; tuyên truyền trên đài truyền thanh và truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và hệ thống truyền thanh ở cơ sở…

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.