Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

17:32, 21/03/2023

Ngày 20/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) được cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung triển khai thực hiện; nhận thức và hành động trong việc triển khai Đề án 06 có nhiều chuyển biến tích cực đạt được những kết quả quan trọng. Hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm, đầu tư, phát triển; dịch vụ công trực tuyến được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả; an toàn thông tin, an ninh mạng được tăng cường, bảo đảm tốt.

Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị trực tuyến tại trụ sở Công an tỉnh. Ảnh: minh họa
Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì một hội nghị trực tuyến tại trụ sở Công an tỉnh. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh còn có một số tồn tại, hạn chế như: Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các sở, ngành, địa phương còn manh mún, thiếu tính thống nhất, chưa đáp ứng an ninh, an toàn thông tin. Vì vậy, chưa thể thực hiện việc số hóa, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Dịch vụ công thiết yếu chưa kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại chính quyền một số nơi còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác chỉ đạo, điều hành tại một số nơi vẫn theo phương thức truyền thống, chậm đổi mới sáng tạo…

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp trong triển khai thực hiện phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng của tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ gồm:

Tăng cường sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, nhất là khi triển khai những nội dung mới, chưa có tiền lệ, liên quan đến nhiều ngành; quán triệt cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của Đề án 06 và tiếp tục duy trì, xác định quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

Đưa việc thực hiện Đề án 06 là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng, thi đua đối với tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hằng năm.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Đề án 06 gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 2/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc