Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

15:40, 08/05/2018

Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.

21
Con đường hoa của Chi hội phụ nữ buôn Tiêu, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng trong xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tiếp tục triển khai và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ, phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt từ 25% trở lên, nữ đại biểu HĐND các cấp đạt trên 35%, các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên nhất thiết phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ…

Nguyễn Xuân

 

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc