Multimedia Đọc Báo in

Chương trình 1719 ở huyện Buôn Đôn: Tập trung thực hiện các dự án đầu tư xuất phát từ nhu cầu thiết yếu

08:31, 18/03/2024

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình 1719) được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy để thay đổi diện mạo vùng biên Buôn Đôn. Địa phương đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực. Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn PHẠM TRUNG NGHĨA.

♦ Chương trình 1719 có nhiều dự án lớn, trong đó có các tiểu dự án thành phần. Khi triển khai chương trình, xuất phát từ tình hình thực tiễn, phương thức triển khai các dự án ở địa phương có tính đến trọng tâm trọng điểm, lựa chọn những dự án nào thiết yếu triển khai trước, có tính tác động không, thưa ông?

Chương trình 1719 là chủ trương lớn triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. UBND huyện xác định Chương trình 1719 là cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là đối với một huyện còn khó khăn như Buôn Đôn.

Chương trình 1719 triển khai trên địa bàn huyện từ năm 2022, bắt đầu tiến hành rà soát nhu cầu vào tháng 6/2022. Sau khi có văn bản chỉ đạo rà soát của UBND tỉnh, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đặc biệt là UBND các xã rà soát nhu cầu thực hiện giai đoạn 2021 – 2025, với tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển khoảng 162 tỷ đồng (thực tế hiện nay nhu cầu lớn hơn số này).

Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn Phạm Trung Nghĩa.

UBND huyện tập trung đề xuất các dự án, tiểu dự án tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, như đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đường giao thông nông thôn và các đề xuất này đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư phát triển thực tế để triển khai thực hiện chương trình cấp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện vào khoảng 103 tỷ đồng, còn nguồn vốn sự nghiệp được bố trí hằng năm, từ năm 2022 đến 2024 là 68.293 triệu đồng.

Tính đến thời điểm này, nguồn vốn đầu tư phát triển của chương trình đã được bố trí đầy đủ theo kế hoạch của tỉnh và UBND huyện đã phân khai chi tiết đến các đơn vị triển khai thực hiện. Một số công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển của chương trình đã hoàn thành, phục vụ đời sống của nhân dân.

Các dự án đầu tư trên địa bàn huyện đều mang tính trọng tâm, trọng điểm vì đều xuất phát từ thực tế của cơ sở, xuất phát từ nhu cầu thiết yếu của người dân và cộng đồng; các dự án hoàn thành chắc chắn sẽ có tác động tích cực rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn Phạm Trung Nghĩa (giữa) đến thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

♦ Chương trình 1719 là một chương trình rất đặc thù, tổng hợp của nhiều ngành, cơ quan, lĩnh vực cùng thực hiện. Vậy địa phương đã chỉ đạo để tăng cường công tác phối hợp như thế nào, thưa ông?

Thực tế, khi triển khai một số dự án, tiểu dự án của chương trình gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, vì nhiều nguyên nhân như trùng lặp đối tượng với các chương trình khác đang triển khai, chưa có hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết cụ thể… Vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành, các lĩnh vực phải có sự thống nhất, phối hợp trong triển khai thực hiện.

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chủ động, tích cực vận dụng, lồng ghép triển khai chương trình theo kế hoạch đề ra.

UBND huyện đã ban hành Quyết định 3432/QĐ-UBND, ngày 23/8/2022, đã thể hiện về mục tiêu, đối tượng, nội dung thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình khi triển khai trên địa bàn huyện. Đây là chỉ đạo chung, còn trong quá trình triển khai thực hiện căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch hằng năm, UBND huyện sẽ có chỉ đạo cụ thể đối với từng phòng, ban, từng dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của chương trình, để phù hợp với tình hình thực tế.

Để triển khai có hiệu quả đồng bộ chương trình, UBND huyện đã giao Phòng Dân tộc là cơ quan đầu mối tham mưu tổng hợp chương trình trên địa bàn huyện; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của chương trình.

Sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị trong triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn tương đối tốt, mọi thông tin, báo cáo, kiến nghị liên quan đến chương trình, UBND huyện đều chỉ đạo gửi về Phòng Dân tộc huyện tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất, nhằm mục đích thống nhất chung trong công tác chỉ đạo, điều hành và theo dõi nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện chương trình.

♦ Xin cảm ơn ông!

Quỳnh Anh (thực hiện)


Ý kiến bạn đọc