Multimedia Đọc Báo in

Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

22:28, 13/05/2021
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh vừa yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2021 đề ra.
 
Cụ thể, các đơn vị cần triển khai bám sát kế hoạch, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong kế hoạch. Trong đó, 100% các cơ quan, đơn vị có sáng kiến CCHC nhằm giảm phiền hà, tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị. 100% cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan, đơn vị cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 (đối với các dịch vụ công trực tuyến đảm bảo điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4) trên hệ thống iGate của tỉnh.
 
100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và được công khai, minh bạch theo quy định. 100% hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật trên hệ thống iGate (trừ trường hợp hồ sơ chứng thực cấp bản sao điện tử từ bản chính). 100% các cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, chuyển đổi dần sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 (ISO điện tử)…
 
Cán bộ Phòng PC06 - Công an tỉnh hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ làm căn cước công dân.
Cán bộ Phòng PC06 - Công an tỉnh hướng thực hiện các thủ tục hành chính cấp thẻ căn cước công dân cho người dân.
 
Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy mạnh triển khai thực hiện sáng kiến, giải pháp cụ thể để tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chú trọng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt các nội dung về tiếp cận dịch vụ công; TTHC; công chức; kết quả dịch vụ; việc tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị. Nghiêm túc thực hiện lưu thông tin cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (người đại điện tổ chức/doanh nghiệp) có giao dịch, thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương đầy đủ, bao gồm địa chỉ cụ thể, số điện thoại liên hệ theo quy định.
 
Việc lưu thông tin cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (người đại diện tổ chức/doanh nghiệp) thực hiện TTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và không gián đoạn. Đồng thời tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh kết quả tự thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát huy ưu điểm và chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC…
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc