Multimedia Đọc Báo in

Quy định về cơ chế quản lý, tổ chức; quay vòng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện các chương trình, dự án

08:59, 19/05/2024

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Qua triển khai thực tế còn tình trạng một số chủ thể và đối tượng thụ hưởng chưa thực sự nắm rõ các quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG); quy định hỗ trợ phát triển sản xuất; quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng…

Báo Đắk Lắk giới thiệu nội dung cụ thể tại một số nghị định, nghị quyết và quyết định của Trung ương, địa phương để bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định trên như sau:

Các cơ quan, đơn vị tặng cây giống cho người dân xã Krông Nô, huyện Lắk.

Nghị định số 38/2023/NĐ-CP, ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG: Tại điểm a, Khoản 5, Điều 22 về hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng quy định: Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một dự án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một dự án trên địa bàn khó khăn; không quá 60% tổng chi phí thực hiện một dự án trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình MTQG. Cơ quan phê duyệt dự án, phương án quyết định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một dự án, phương án, nhưng không vượt định mức hỗ trợ đã được HĐND cấp tỉnh quyết định.

Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND, ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Đắk Lắk quy định hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025: Tại mục 3.1, Khoản 3, Điều 4, quy định: Hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước 95% tổng kinh phí thực hiện một dự án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; 80% tổng kinh phí thực hiện một dự án trên địa bàn khó khăn. Mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một dự án không quá 700 triệu đồng.

Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND, ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh cũng đã quy định rõ về hình thức, tỷ lệ, thời hạn quay vòng vốn để luân chuyển trong cộng đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Theo đó, các dự án thực hiện quy định về quay vòng vốn để luân chuyển trong cộng đồng, gồm: Dự án trồng trọt (cây ngắn ngày), dự án chăn nuôi gia súc, dự án nuôi trồng thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp; các dự án đa dạng hóa sinh kế khác. Hình thức quay vòng, luân chuyển một phần vốn hỗ trợ là tiền mặt hoặc hiện vật.

Tỷ lệ quay vòng, luân chuyển một phần vốn hỗ trợ: Đối với dự án thực hiện trên địa bàn đặc biệt khó khăn (gồm các huyện nghèo; xã khu vực III; thôn đặc biệt khó khăn của xã không phải là xã khu vực III) thì tỷ lệ quay vòng vốn là 5% tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho dự án.

Đối với dự án thực hiện trên địa bàn khó khăn (gồm các thôn không thuộc diện đặc biệt khó khăn ở xã khu vực II) thì tỷ lệ quay vòng vốn là 10% tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho dự án...

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc