Multimedia Đọc Báo in

Huyện M’Drắk phấn đấu không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới

18:09, 22/02/2023

Theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện M’Drắk, năm 2023 huyện đề ra mục tiêu đạt tổng số 174/228 tiêu chí, bình quân đạt 14,5 tiêu chí/xã và không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND huyện yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn Bộ tiêu chí xây dựng NTM; các cơ chế, chính sách, mục tiêu, nội dung Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Đặc biệt là tập trung chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức sản xuất (hợp tác xã, tổ hợp tác) để hình thành các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, đi cùng với hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

ảnh
Phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện M’Drắk đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn.

Bên cạnh đó, huy động, lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn để thực hiện những nội dung, mục tiêu chung của Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Đồng thời, các xã chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để tuyên truyền rộng rãi và có biện pháp giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để phát triển sản xuất.

Được biết, tính đến hết năm 2022, toàn huyện đạt 144/228 tiêu chí, bình quân đạt 12 tiêu chí/xã. Cụ thể: có 2 xã đạt chuẩn NTM là Ea Pil và Ea Riêng; 1 xã  đạt 13 tiêu chí; 7 xã đạt 10 - 12 tiêu chí; 1 xã đạt 9 tiêu chí; 1 xã đạt 8 tiêu chí và không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.