Multimedia Đọc Báo in

Đảm bảo hậu cần cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

17:16, 08/02/2021

Sở Y tế vừa có văn bản về việc tăng cường đảm bảo hậu cần cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Theo đó, Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt công tác phòng, chống dịch theo tinh thần 3 trước:  “nhận diện, chủ động phòng chống trước; phát hiện, hành động, xử lý trước; chuẩn bị phương án, vật tư trước” và 4 tại chỗ: “Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ và nhân lực tại chỗ”.

 Về đảm bảo hậu cần cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng phương án, kế hoạch kinh phí phòng, chống dịch báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện, trình UBND huyện phê duyệt; trong đó đảm bảo cho công tác tuyên truyền; vật tư, hóa chất, sinh phẩm, đồ bảo hộ, trang thiết bị; chế độ phụ cấp đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 cho cán bộ, viên chức và người lao động; chế độ phụ cấp, bồi dưỡng cho tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch Covid-19 (sinh viên và các đối tượng  khác)… quy định tại Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17-3-2020 của Bộ Y tế, Quyết định số 1533/QĐ-BYT ngày 3-4-2020 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 941/QĐ-BYT; Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20-3-2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân  thiết yếu của 1 Khu vực điều trị cách ly người bệnh Covid-19.

 Về chế độ áp dụng cho người bị cách ly y tế, nhân viên y tế và người lao động tham gia phòng, chống dịch thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29-3-2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19. 

d
Cán bộ y tế phát cơm cho công dân thực hiện cách ly tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên. 

Trước mắt các đơn vị tham gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ động sử dụng dự toán ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp y tế năm 2021 và các nguồn lực sẵn có, tại chỗ để bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các đơn vị tổng hợp nhu cầu, đề xuất, báo cáo Ban Chỉ  đạo phòng chống dịch và UBND huyện bổ sung kinh phí phòng, chống dịch theo  quy định. 

Ngoài việc đảm bảo hậu cần cho công tác phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị phải đáp ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh thường xuyên tại đơn vị.

Kim Hoàng

 

 


Ý kiến bạn đọc