Multimedia Đọc Báo in

Triển khai hiệu quả Chiến lược Quốc gia phòng, chống bệnh lao

15:35, 11/06/2024

Nhằm đạt mục tiêu cơ bản chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 theo Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục quán triệt, triển khai chủ động, hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh về việc tăng cường phòng chống bệnh lao.

th
Khám chữa bệnh cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về chấm dứt bệnh lao tỉnh Đắk Lắk chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới”; Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 25/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao” và Công văn số 2684/UBND-KGVX ngày 2/4/2024 của UBND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình, kế hoạch để triển khai các chỉ đạo về công tác phòng chống bệnh lao trên địa bàn đảm bảo mục tiêu đề ra tại Chiến lược Quốc gia phòng, chống bệnh lao.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo về chấm dứt bệnh lao trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo ngành y tế địa phương tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo về chấm dứt bệnh lao các cấp theo đúng quy định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về gánh nặng bệnh lao, vai trò công tác phòng chống bệnh lao và ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống bệnh lao, các dấu hiệu mắc bệnh lao để tầm soát sớm, có các biện pháp phòng ngừa, điều trị kịp thời.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin, kiến thức về phòng chống bệnh lao để trở thành hạt nhân, nòng cốt trong triển khai Chương trình phòng, chống lao trên địa bàn tỉnh.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc