Multimedia Đọc Báo in
(Video) Chấn chỉnh tình trạng học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ
14:36, 10/11/2023

Tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ hiện nay diễn ra khá phổ biến. Vì vậy, để chấn chỉnh tình trạng này, ngoài việc tăng cường quản lý của nhà trường và lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp của gia đình trong việc tuyên truyền, giáo dục, uốn nắn con em mình.


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.