Multimedia Đọc Báo in

(Inforgraphic) Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

07:55, 19/10/2022

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tây Nguyên có vai trò, vị trí, chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh và đối ngoại của cả nước. Phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với các địa phương trong vùng và cả nước. Xây dựng và phát triển Tây Nguyên phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường gắn chặt với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

 

Nội dung: Như Quỳnh

Hình: Hữu Nguyên 

 Trình bày: Công Định 


Ý kiến bạn đọc