Multimedia Đọc Báo in
Khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116
08:58, 18/11/2021
Những ngày này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tích cực thực hiện công tác rà soát để kịp thời chi trả hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ và Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ.