Thông báo: Điều chỉnh nội dung kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019
Cập nhật lúc 09:05, Thứ Ba, 01/10/2019 (GMT+7)
.

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29-11-2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30-12-2010 của Bộ Nội vụ, quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15-3-2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14-5-2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV;

Tại cuộc họp ngày 24-9-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi nghe Hội đồng tuyển dụng (được thành lập theo Quyết định số 1569-QĐ/TU, ngày 26-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện, công tác thi tuyển; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh hình thức thi tuyển tại Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 26-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019 như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 26-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được điều chỉnh như sau:

- Tại Khoản 6.1, Mục 6, Phần II: Vòng 1 chuyển từ hình thức thi trắc nghiệm trên giấy sang hình thức thi trắc nghiệm trên máy;

- Tại Khoản 6.2, Mục 6, Phần II: Vòng 2 chuyển từ hình thức thi viết sang hình thức thi phỏng vấn (Điểm b); thời gian thi tối đa 30 phút đối với 01 thí sinh (Điểm d).

2. Tổ chức thực hiện

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo nội dung điều chỉnh trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Các cơ quan, đơn vị có vị trí tuyển dụng thông báo cho thí sinh đăng ký dự tuyển biết, thực hiện.

- Báo Đắk Lắk, Cổng thông tin điện tử của tỉnh: Đăng tải đầy đủ các nội dung điều chỉnh theo quy định.

- Hội đồng tuyển dụng tổ chức, triển khai, thực hiện việc thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019 theo đúng thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

 

,