Phấn đấu 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao vào năm 2020
Cập nhật lúc 16:02, Thứ Ba, 18/06/2019 (GMT+7)
.

Ngày 11-6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách xã làm điểm thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao và xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Theo đó, đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm: Ea Kpam (huyện Cư M’gar) và Ea Kly (huyện Krông Pắc); 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Quảng Tiến, Ea Mnang (huyện Cư M’gar), Ea Ô (huyện Ea Kar), Hòa Đông và Ea Kênh (huyện Krông Pắc).

d
Đường liên xã Ea Ral - Ea Sol (huyện Ea H'leo) do Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Danh sách này là cơ sở để các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách nhà nước các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã), lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và nguồn vốn huy động khác để các xã trên đạt chuẩn xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu. UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đúng quy định, đạt kết quả.

Hoàng Tuyết

 

,